Nevi – MIL

Als aanvulling op bestaande (business) opleidingen in Suriname zijn vanuit Vanguard Community College verschillende gebieden geïnventariseerd waar aanvullende trainingen op hun plaats zijn. Een van deze gebieden betreft inkoop en logistiek. Bestaande opleidingen bieden studenten onvoldoende de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen binnen dit gebied. Vanguard is er trots op u in samenwerking met NEVI de opleiding Medewerker Inkoop en Logistiek (MIL) te kunnen aanbieden.

Medewerker Inkoop en Logistiek (MIL)

De inkoopfunctie in organisaties wordt vaak ondergewaardeerd. De focus ligt meestal op sales, terwijl de effectiviteit van het inkoopbeleid direct grote invloed heeft op de winst. Of het nou gaat om de aankoop van producten voor eigen gebruik, grondstoffen voor productie of om het aankopen van diensten van derden, een goed doordacht strategisch inkoopplan draagt direct bij aan het vergroten van de winst. Ook de logistiek is van belang; de nodige producten en diensten moeten op het juiste moment voldoende beschikbaar zijn. De medewerker inkoop en logistiek heeft dan ook een functie die binnen een bedrijf van onschatbare waarde is: hij of zij zorgt er voor dat de kwaliteit gewaarborgd wordt, door zorg te dragen voor effectieve en efficiënte inkoop van kwalitatief goede producten en diensten, die middels de juiste logistieke processen altijd op tijd en voldoende aanwezig zijn. Vanguard Community College biedt in samenwerking met NEVI een voor Suriname unieke opleiding die medewerkers praktische kennis en tools aanreikt om de inkoop en logistieke processen zodanig te optimaliseren, dat zij leiden naar maximale winst.

Doelgroep

De opleiding is vooral geschikt voor medewerkers die een operationele inkooprol vervullen, werken
op een afdeling die gerelateerd is aan inkoop of zich bezighouden met de afwikkeling van bestellingen. Deze MIL opleiding is de eerste uit 7 opleidingen, waarmee de inkoopkennis van deelnemers op een steeds hoger niveau ontwikkeld wordt. Naar behoefte kunnen eventueel andere opleidingen in overleg met NEVI eveneens worden aangeboden vanuit Vanguard Community College.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 2 delen. Beide delen worden afgesloten met een tentamen.

Deel 1

Dit deel geeft een algemene inleiding in inkoop. De volgende onderdelen komen aan bod:
• Inkoopproces en inkoopactiviteiten Deelnemers krijgen zicht op de zes fasen van het inkoopproces en de niveaus van inkoopactiviteiten. Er wordt aandacht besteed aan de rol en plaats van de Medewerker Inkoop en Logistiek in het operationele inkoopproces.
• Juridische basiskennis. Hierin staat het afsluiten van een koopcontract centraal.
• Order- en levertijdbewaking. Deelnemers leren hoe zij kunnen controleren of een leverancier zijn
verplichtingen nakomt.
• Ontvangstfase. Na het plaatsen van de bestelling en de order en de levertijd bewaking, volgt de ontvangstfase. Deelnemers leren welke acties in deze fase dienen te worden ondernomen. Hierbij gaat het onder andere om controle op beschadigingen, controle van de juiste aantallen en kwaliteitscontrole van de geleverde goederen.
• Kwaliteitsbewaking. Aan het bewaken van de kwaliteit wordt ruim aandacht besteed. Welke keuringsmethoden kunnen worden gehanteerd en tot welke kwaliteitskosten leidt dit? Ook activiteiten die bij nazorg behoren worden besproken: het netjes en volledig afronden van het inkoopproces en het
afhandelen van meer- en minderwerk komen hierbij aan bod.
• Effectieve communicatie. Ter afronding van het eerste deel wordt aandacht besteed aan het onderwerp
communicatie. Veel vraagstukken ontstaan door een gebrekkige manier van intern en extern communiceren. Aan bod komen onder andere het actief luisteren en doeltreffend vragen stellen. Een goede communicatie kan onnodige kosten en afstemmingsproblemen voorkomen.

Deel 2

Het tweede deel van deze cursus richt zich met name op het bieden van ondersteuning in het
tactische inkoopproces. Belangrijke aspecten die hierbinnen aan bod komen, zijn:
• De inkoopspecificatie, het marktonderzoek, de leveranciersselectie Er wordt besproken waar een goede inkoopspecificatie aan moet voldoen en hoe de specificatie moet worden opgesteld. Deelnemers leren de basis voor het uitvoeren van een inkoop marktonderzoek en er wordt dieper ingegaan op de leveranciersselectie.
• Het offerte traject. Bij dit onderdeel wordt besproken wat er in de offerteaanvraag moet komen te staan, hoe de medewerker de opgestelde specificaties in de offerteaanvraag vertaald en hoe kan
worden beoordeeld of de binnengekomen offertes aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoen. Na de offertebeoordeling volgt de offertevergelijking. Deelnemers leren verschillende offertes op een goede en eerlijke manier te vergelijken en te evalueren welke leverancier het beste aanbod heeft.
• Beoordeling van leveranciers. Er wordt ingegaan op hoe de medewerkers kunnen toetsen of leveranciers hun afspraken nakomen. Het doel van leveranciersbeoordeling wordt besproken en welke gegevens daarvoor moeten worden verzameld.
• Automatisering en e-procurement. De rol van automatisering in het inkoopproces wordt besproken. Deelnemers leren na te gaan welke informatiebehoefte er is, wat inkoopsystemen en ERP-systemen zijn en wat deze voor de inkoop kunnen betekenen.
• Expeditie en vervoer. In dit deel wordt ingegaan op expeditie en vervoer. Verschillende aspecten,
zoals leveringscondities, incoterms, verpakking en vervoerskosten komen hierbij aan bod.
• Voorraad: besturing en kosten. De voorraad is niet alleen het eindpunt van het inkooptraject, maar ook het startpunt van het volgende inkooptraject. Hierbij wordt stilgestaan bij de reden van het aanhouden van een voorraad en de planning bij het nieuwe goederen. Tevens wordt besproken
welke risico’s verbonden zijn aan een te grote of te kleine voorraad.
• Schriftelijk rapporteren en Time Management. Schriftelijke communicatie is een belangrijk onderwerp waar ruime aandacht aan wordt besteed. Ook wordt stilgestaan bij Time Management.
• Basis van Onderhandelen. Tot slot wordt aandacht geschonken aan onderhandelingsprincipes en vaardigheden.

Examen

Beide onderdelen worden afgesloten met een examen. De examens worden op afspraak afgenomen aan de van ‘t Hogerhuysstraat 28. Hierbij gelden strenge kwaliteitseisen. De NEVIMIL opleiding is branche-erkend en geaccrediteerd door de International Federation of Purchasing & Supply Management (IFPSM). Vanguard Community College zorgt voor een gecertificeerde toetslocatie die voldoet aan de eisen van NEVI en de examenkamer.

Duur van de opleiding

De totale opleiding omvat twee delen van elk drie
dagen.

Locatie

Vanguard Community College
Van ‘t Hogerhuysstraat 28
Paramaribo
Suriname